Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajethra jethra
heyorpheus
4716 c2c1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viajethra jethra
5402 deab
Reposted fromk8y411 k8y411 via3u3a 3u3a
heyorpheus
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viagdziejestola gdziejestola

July 07 2017

0756 2df0
Reposted fromunco unco viamyzone myzone
heyorpheus
7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasilence89 silence89
heyorpheus
7463 32ad 500

jboud:

i want to be given verbal encouragement by a dog who speaks in a deep otherworldly voice 

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viajethra jethra
heyorpheus
3703 fcc6
Reposted frommorela morela viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
Reposted fromgruetze gruetze viaLejen Lejen
heyorpheus
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viainsanedreamer insanedreamer
heyorpheus
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viagdziejestola gdziejestola
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamiamor miamor

July 06 2017

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viamyzone myzone
heyorpheus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl