Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

heyorpheus
heyorpheus
5621 853b
Reposted fromvandalize vandalize viaszszsz szszsz
heyorpheus
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viaFiodor11 Fiodor11
heyorpheus
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola

June 11 2017

heyorpheus
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamauak mauak

June 10 2017

heyorpheus
8515 914c 500
Reposted fromvandalize vandalize via3u3a 3u3a

cantcontrolthegay:

where’s my oscar for acting like i’m not falling apart 

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
6387 baf7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
heyorpheus

June 08 2017

4062 7c2e 500
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viajethra jethra
heyorpheus
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamyzone myzone
heyorpheus
9908 bc41 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
heyorpheus
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakotfica kotfica
heyorpheus
0364 6865 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
heyorpheus
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
heyorpheus
2722 6b87
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiamor miamor
3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamiamor miamor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl