Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

heyorpheus
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viajethra jethra
heyorpheus

hipindie:

It’s a beautiful thing when you get so comfortable with someone and you realize you’re telling them things you’ve never said out loud before
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahonigwurm honigwurm
heyorpheus
6379 61d9 500
Reposted fromlucanus lucanus viahonigwurm honigwurm
heyorpheus
heyorpheus
3749 6249 500
Reposted fromrichardth richardth viaSkydelan Skydelan
heyorpheus
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
heyorpheus
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
heyorpheus
Reposted fromAgnya Agnya viatobecontinued tobecontinued
heyorpheus
4914 15bc 500
heyorpheus
7747 c739 500
Reposted frompiehus piehus
heyorpheus
6950 2faf 500
heyorpheus
heyorpheus
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

May 25 2018

heyorpheus
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
8935 4484 500
Reposted fromZircon Zircon viakotfica kotfica
heyorpheus
3651 45a3 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
heyorpheus
8369 478e
Reposted fromels els viafreeway freeway
heyorpheus
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl