Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

heyorpheus
2414 db15
Reposted fromfriends friends viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
blues guitar
Reposted fromPsaiko Psaiko viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vialaparisienne laparisienne
5405 356d 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws vialaparisienne laparisienne
heyorpheus
6376 2d26 500
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
heyorpheus
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
heyorpheus
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viatobecontinued tobecontinued
heyorpheus
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viatobecontinued tobecontinued
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
heyorpheus
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely viakotfica kotfica
heyorpheus
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viatobecontinued tobecontinued
heyorpheus
1285 1c28 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
heyorpheus
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie via3u3a 3u3a
heyorpheus
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viakotfica kotfica

August 15 2017

heyorpheus
5656 3e96
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viakotfica kotfica
8246 47b4

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl